Gravferd


Det å miste en av våre kjære, vekker ulike følelser i oss. Samtidig som det er mange følelser å forholde seg til er det også mye praktisk som skal ordnes.

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd.
Man kan også velge å gjøre mye av det praktiske selv. Det kan være en viktig del av sorgarbeidet å selv delta aktivt i de praktiske forberedelsene.

Man kan gjerne bruke litt tid til å kjenne etter og snakke om hvilke deler av forberedelsene man ønsker å gjøre selv.
Her kan kirkelig ansatte, både menighetssekretær, prest og diakon, være gode samtalepartnere.

Du kan selv ta kontakt med menighetskontoret for å melde begravelse og avtale tid og kirke.
Tlf: 77 85 02 00, hverdager kl. 9.00-14.00.

Skjema

Dersom du ikke benytter begravelsesbyrå, finner du skjemaet Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon her.

Sørgesamtale

Når et dødsfall er meldt, og tid og sted for gravferd er avtalt, vil presten ta kontakt for å avtale en samtale. I denne samtalen vil dere avtale en del praktisk rundt gravferden. Dere vil også snakke om avdøde, og mange opplever denne samtalen som en viktig del av sorgprosessen. Det er godt å kunne dele minner og tanker når man er i sorg. I samtalen vil dere også planlegge minneordet, altså hva som skal sies om den avdøde under gravferden. Dere kan gjerne både skrive og holde minnetalen selv. Noen velger å skrive selv, og la presten lese den opp. Eller dere forteller og så skriver et minneord som han/hun leser i begravelsen.

Musikk under gravferden

I Senja-menighetene er det tradisjon for at kantor/organist spiller rolig musikk i 15 minutter før gravferden starter. Dette gir en god ro i kirkerommet, og gjennom musikken skapes en fin stemning og atmosfære i kirkerommet. Under gravferden er det vanlig å synge tre salmer. Presten kan være behjelpelig med å plukke disse. Det kan også være fint å snakke litt om dette, gjerne i forkant av sørgesamtalen. Kanskje er det noen salmer som avdøde likte godt, og som det er fint å kunne bruke under gravferden også? Det er også mulig å ha solistinnslag i tillegg til salmesangen. Her står man mer fritt til å velge sanger, men det er viktig å finne sanger som det passer å bruke i et kirkerom. Her kan både prest og organist være til hjelp, og vil godkjenne eventuelle sanger som dere ønsker å bruke.

Betaling for gravferd

For dem som har bostedsadresse i Senja kommune er det gratis å gravlegges.

Dersom avdøde var bosatt utenfor Senja kommune over ett år, koster det å leie kirke til gravferden.

Det er regler for gravferd- og urne-sermoni, samt bemanning. Se nærmere i Senja kirkelige fellesråds Gebyrside.

Blomsterkort

I stedet for blomster til begravelser, er det anledning til å gi blomsterkort.

Blomsterkortene fungerer på den måten at man betaler inn en sum som benyttes til forskjønning på kirkegårder og gravlunder i Senja. Det blir laget kort (se eksempel nedenfor) hvor det skrives på hvem kortet er til minne om, og hvem det er fra.

Man kan selv velge hvilken kirkegård man ønsker at pengene skal gå til. De fleste velger at midlene skal gå til forskjønning av den kirkegården som båren/urnen skal settes ned på. 

De midlene som kommer inn settes på fond til de ulike gravlunder og kirkegårdene og benyttes ved behov.

Blomsterkortene får man kjøpt hos Kirkevergen i Senja, Kirkekontoret - Finnsnes kirke eller ved å ringe 77 85 02 00. 
Man opplyser hvem blomsterkortet er til minne om, hvem det er fra, beløp som skal betales samt hvilken kirkegård man ønsker at midlene skal benyttes på. 

Betaling skjer kontant ved oppmøte i Finnsnes kirke, eller ved at vi sendes ut faktura til din adresse.

Man kan be om at blomsterkortet videreformidles til rette vedkommende hvis man ikke er tilstede under begravelse selv.

Vi har 2 typer blomsterkort tilgjengelig:

Tilbake